Regulamin

§22. Kontakt z GiftStory.pl
W celu skontaktowania się z FIRMĄ  należy wysłać wiadomość na adres elektroniczny: kontakt@GiftStory.pl

§23. Ważność postanowień
W przypadku uznania przez właściwy sąd lub organ władzy publicznej właściwy w sprawie, wybranych postanowień Regulaminu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

§24. Właściwość sądu
1. Ewentualne spory powstałe między Użytkownikiem lub Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu prawa, a w szczególności w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a FIRMĄ GiftStory.pl rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby FIRMY GiftStory.pl 
2. W przypadku sporu między Użytkownikiem lub Klientem będącym konsumentem a FIRMĄ GiftStory.pl, Użytkownik lub Klient ma prawo wyboru sądu właściwego do rozstrzygnięcia sporu spośród właściwych sądów powszechnych.

§25. Obowiązujące przepisy
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

§26. Blokowanie wysyłanych wiadomości
W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie FIRMA GiftStory.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika lub Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika lub Klienta.

§27. Zmiana Regulaminu
1. Regulamin może zostać zmieniony przez FIRMĘ GiftStory.pl z zastrzeżeniem, że zaktualizowany regulamin zostanie udostępniony do wglądu Użytkownikom, Klientom oraz Odwiedzającym na co najmniej 14 dni przed jego wejściem w życie w sposób zapewniający możliwość zapoznania się z nowymi lub zmienionymi postanowieniami.
2. W przypadku braku akceptacji zmiany postanowień Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest skontaktować się drogą elektroniczną z GiftStory.plw ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianach w Regulaminie aby poinformować o braku zgody.
3. W przypadku braku akceptacji zmiany postanowień Regulaminu, niezwłocznie po uzyskaniu takiej informacji przez GiftStory.pl konto Użytkownika zostanie usunięte z GiftStory.pl, a nowe postanowienia Regulaminu nie będą miały wobec niego zastosowania.
4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu. 

 

REGULAMIN


Zapoznaj się z regulaminem sklepu internetowego GiftStory.pl W razie pytań skontaktuj się z nami.
Regulamin ten obowiązuje od dnia 25.02.2018r.

I Postanowienia ogólne

§1. Definicje
1. GiftStory – sklep internetowy znajdujący się pod adresem GiftStory.pl który umożliwia Klientom zakup Towaru.
2. Towar – Towar, który może być przedmiotem obrotu (sprzedaży), dostępny do kupienia w GiftStory.pl
3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub posiadająca zdolność prawną jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca w GiftStory.pl zakupów.
5. FIRMA GiftStory.pl – Marcin Topolski, wpisaną do CEIDG. Siedziba firmy znajduje się w Sosnowcu, przy ul. Sikorskiego 1/3 Firma zarejestrowana jest pod numerem NIP: 644-330-15-48, Dane kontaktowe: kontakt@GiftStory.pl
6. Usługa – Usługa polegająca na umożliwieniu Klientom dokonania zakupu Towaru wybranego spośród dostępnych w GiftStory.pl
7. Odwiedzający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która odwiedza GiftStory.pl nie będąc jednocześnie zalogowana jako Użytkownik.
8. Praca graficzna – Utwór w myśl Ustawy z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm).
9. Regulamin – niniejszy regulamin.

§2. Podstawy prawne
Usługa świadczona jest na podstawie Regulaminu oraz obowiązujących przepisów polskiego prawa.

§3. Wymogi techniczne
W celu korzystania z GiftStory.pl wymagane jest:
a) dysponowanie urządzeniem komputerowym z zainstalowaną przeglądarką internetową, której konfiguracja umożliwia uzyskanie dostępu do  pod adresem internetowym GiftStory.pl, a także przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies oraz połączenie urządzenia końcowego z siecią Internet,
b) posiadanie aktywnej poczty elektronicznej (e-mail).

§4. Wymogi prawne
1. Każdy Użytkownik oraz Klient zobowiązany jest do zapoznania się i bezwarunkowej akceptacji postanowień Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z GiftStory.pl
2. Każdy Użytkownik oraz Klient oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

§5. Przedmiot Regulaminu
Regulamin określa warunki i zasady świadczenia Usługi przez FIRMĘ GiftStory.pl za pośrednictwem GiftStory.pl

II Korzystanie z Usługi

§6. Cel Usługi
Głównym celem Usługi jest umożliwienie Użytkownikom oraz Odwiedzającym zakupu Towaru.

§7. Należyta staranność
1. FIRMA GiftStory.pl dokłada należytej staranności celem świadczenia Usługi na najwyższym poziomie.
2. W przypadku produktów, które wymagają wykonania przez GiftStory.pl indywidualnego projektu graficznego dla klienta GiftStory.pl zobowiązuje się do bezpłatnego wykonania projektów graficznych(lub poprawek do projektu) dla każdego zamówionego produktu.

§8. Brak wymogu rejestracji
1. Przeglądanie asortymentu dostępnych Towarów w GiftStory.pl nie wymaga rejestracji.
2. Zakup Towarów w M GiftStory.pl nie wymaga rejestracji.

§9. Rejestracja konta w GiftStory.pl
1. W celu rejestracji w GiftStory.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin GiftStory.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania stosunku, ukształtowania jego treści, zmiany, rozwiązania oraz do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień.
2. Rejestracja w GiftStory.pl jest dobrowolna i bezpłatna.

§10. Logowanie
Po zarejestrowaniu się w GiftStory.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

§11. Usuwanie konta
W celu usunięcia konta Użytkownika z GiftStory.pl należy wysłać wiadomość elektroniczną (e-mail) z prośbą o usunięcie konta na adres: kontakt@ GiftStory.pl

§12. Zaproszenie do zawarcia umowy
Informacje o Towarach dostępnych w asortymencie GiftStory.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§13. Ceny
Ceny Towarów wskazanych w GiftStory.pl
a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich jako kwoty brutto;
b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia Towarów do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena Towarów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

§14. Zmiany cen
FIRMA GiftStory.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

§15. Dostawa
1. FIRMA GiftStory.pl zamieszcza na podstronie giftstory.pl przedstawiającej dany Towar, informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych Towarów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego Towaru. 
2. Na terenie Polski oraz poza terenem Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.
3. Firma GiftStory.pl nie ponosi odpowiedzialności za nałożenie ewentualnych opłat celnych ustalonych przez docelowy kraj przy wysyłce paczki poza granice Polski. 
4. FIRMA GiftStory.pl nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy lub brakiem akceptacji projektu (niektóre produkty wymagają akceptacji przygotowanego projektu przed rozpoczęciem realizacji zamówienia). 
5. Dostępne sposoby dostawy :
a) Przesyłka pocztowa; przesyłka pocztowa pobraniowa.
b) Przesyłka kurierska; przesyłka kurierska pobraniowa.
c) Odbiór w paczkomatach InPost.
6. Koszty dostawy są wskazywane w sposób nie budzący wątpliwości w trakcie składania zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności.
7. Maksymalny czas realizacji dostawy na terenie Polski wynosi do 14 dni roboczych od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego FIRMY

§16. Proces składania zamówienia
Proces zamówienia rozpoczyna się od kliknięcia przycisku "Dodaj do koszyka" na stronie danego produktu. Kolejnym krokiem jest wejście na stronę koszyka i wybranie sposobu płatności i dostawy zamówienia. Następnie należy zalogować się lub złożyć zamówienie jako Odwiedzający. W obu przypadkach należy podać dane adresowe oraz dane pozwalające na dalszy kontakt z Klientem. Wówczas pojawi się podsumowanie zamówienia zawierające wszelkie istotne informacje w tym w szczególności koszty, opis towaru, informacje dotyczące dostawy oraz informacje o prawach przysługujących konsumentowi w związku z dokonaniem zakupu. Ostatnim krokiem procesu zamówienia jest kliknięcie przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".

§17. Płatności
1. FIRMA GiftStory.pl umożliwia następujące metody płatności:
a) Szybki przelew internetowy lub karta kredytowa
- realizowany za pośrednictwem serwisu PayU.pl. dotpay
b) Przelew na konto bankowe
c) PayPal

§18. Reklamacje
1. FIRMA GiftStory.pl jest odpowiedzialna względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar posiada wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
2. FIRMA GiftStory.pl jest odpowiedzialna z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Towarze w tej samej chwili. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową Sprzedaży. W szczególności sprzedany Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży, jeżeli:
a) nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie Sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
b) nie ma właściwości, o których istnieniu FIRMA GiftStory.pl zapewniła Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował FIRMĘ GiftStory.pl przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a FIRMA GiftStory.pl nie zgłosiła zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia,
d) został Klientowi wydany w stanie niezupełnym,


3. FIRMA GiftStory.pl jest odpowiedzialna względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa FIRMA GiftStory.pl jest odpowiedzialna również za istnienie prawa.
4. FIRMA GiftStory.pl jest zwolniona od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, Towar można wówczas zareklamować, jedynie jeżeli ujawni się w nim inna usterka – nieznana Klientowi w momencie zakupu.
5. FIRMA GiftStory.pl odpowiada wobec Klienta za sprzedany Towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 3 miesięcy od momentu jego wydania. 
6. Klient ma 14 dni od dnia zauważenia wady na złożenie żądania wynikającego z rękojmi względem FIRMY GiftStory.pl
7. W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć do FIRMY GiftStory.pl reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:
a) wymiany Towaru na nowy,
b) naprawy Towaru,
c) obniżenia ceny,
d) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
Wybór żądania zależy od Klienta. 
8. Jeśli Klient żąda wymiany Towaru lub jego naprawy, FIRMA GiftStory.pl może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Klienta:
a) byłaby niemożliwa do zrealizowania dla FIRMA GiftStory.pl
albo
b) w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.
9. FIRMA GiftStory.pl w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
10. Warunkiem koniecznym, aby FIRMA GiftStory.pl rozpatrzyła reklamację, jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego Towaru lub Towarów wraz z dowodem zakupu tego Towaru (Towarów) od FIRMY GiftStory.pl pod adres: ul. Stroma 14, 41-219 Sosnowiec. 
11. Jeżeli ze względu na rodzaj wady, rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Towar FIRMIE GiftStory.pl w miejscu, w którym Towar się znajduje.
12. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – FIRMA GifSTory.pl, w zależności od przedstawionego żądania, naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany Towar na pełnowartościowy lub zwróci należność za reklamowany Towar w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 
13. FIRMA GiftStory.pl nie zwraca Klientowi koszty poniesione w związku z postępowaniem reklamacyjnym 
14. Klient nabywający Towar w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa.
15.KLIENT posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu; 
b) Jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
16. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
17.Bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu wynikłego z zawartej umowy możesz uzyskać korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów.
18. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl. 19. Będąc Konsumentem możesz skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń również za pomocą platformy ODR, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).
20. Europejska platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której, będąc Konsumentem, możesz złożyć swoją skargę. Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR - ec.europa.eu/consumers/odr 
21. Platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.


 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl